Nedenfor kan du læse licensaftalen for programmet.

LICENSAFTALE

for brugen af Digital File Check

BEMÆRK: Digital File Check Digital File Check ("softwaren") leveres til dig under licens fra IFPI, IFPI’s nationale grupper og deres leverandører ("licensgiverne"). Læs licensvilkårene og -betingelserne omhyggeligt, inden du bruger softwaren. Hvis du klikker på ’Acceptér’ herunder, accepterer du, at brugen af softwaren er underlagt og kontrolleres af alle de licensvilkår og -betingelser, der er angivet nedenfor.

A. OM DIGITAL FILE CHECK

Softwaren hjælper dig med at søge efter peer-to-peer-"fildelingsprogrammer" på din computer og viser en liste over musik-, film-, tv- og andre videofiler, som deles eller er lagret på din computer. Softwaren giver dig mulighed for at fjerne disse programmer eller filer.

 1. Softwaren søger efter de mest kendte peer-to-peer-fildelingsprogrammer. Der er dog ingen garanti for, at softwaren nødvendigvis finder alle fildelingsprogrammer, da der kan have været installeret mindre kendte eller senere udviklede programmer af denne type på din computer, eller programmerne kan have været skjulte på en eller anden måde.
 2. Softwaren søger også efter filer i de mest almindelige musik- og videoformater. Der er dog ingen garanti for, at softwaren nødvendigvis finder alle sådanne filer, da filerne kan være lagret i andre formater, omdøbt eller skjult på din computer på en måde, så softwaren muligvis ikke finder dem.
 3. Softwaren angiver, hvilke filer der findes i ’delte mapper’, som anvendes af fildelingsprogrammer. Filer i disse mapper er typisk tilgængelige for distribution til og kopiering af andre på internettet.
 4. Softwaren udarbejder en fortegnelse over musik-, film-, tv- og andre videofiler, der findes andre steder på computeren. Du skal selv vurdere, om disse filer er erhvervet lovligt eller ulovligt. Softwaren verificerer eller rapporterer ikke kilden til fundne filer. Det kan være nødvendigt at afklare dette med de personer, der har downloadet eller på anden måde installeret filerne.
 5. Du er ansvarlig for alt ulovligt, der finder sted eller lagres på din computer eller dit netværk. Brug af softwaren kan give dig et overblik over, hvordan computeren bruges, men det indebærer ikke nogen fritagelse for ansvar fra din side, og licensgiverne påtager sig intet ansvar, herunder erstatningsansvar, strafferetligt ansvar eller andet ansvar, i forhold til brugen af din computer efter installation og brug af softwaren, herunder ethvert ansvar i relation til fildelingsprogrammer og/eller filer, som ikke findes af softwaren. Softwaren sender ikke oplysninger om dig, din computer eller dens indhold til andre.

B. HVAD DU MÅ BRUGE OG IKKE MÅ BRUGE SOFTWAREN TIL

 1. Du har en ikke-eksklusiv, begrænset, afgiftsfri brugsret til at downloade, installere og bruge softwaren på en eller flere personlige computere i henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens.
 2. Du må kun bruge softwaren til dine egne ikke-kommercielle og private formål. Softwaren er ikke godkendt til salg, distribution eller anden brug med direkte eller indirekte økonomisk gevinst. Enhver kommerciel anvendelse skal licenseres separat under vilkår, der er aftalt med licensgiverne. Få mere information ved at skrive til info@ifpi.org.
 3. Enhver anden brug er forbudt. Du har ikke tilladelse til at gengive softwaren eller foretage nogen ændring, tilpasning, oversættelse, udvikling af afledte værker, inkorporering i andre programmer, salg, udlejning, omfordeling, kommunikation eller tilrådighedsstillelse af softwaren til tredjemand.
 4. Denne software er ophavsretsligt beskyttet. Softwaren er beskyttet af national og international ophavsret og anden immateriel ejendomsret, og enhver uautoriseret brug kan indebære en overtrædelse af sådanne love. Din brugsret til softwaren er angivet i denne licens. Softwaren forbliver licensgivernes ejendom. Intet salg eller anden overdragelse af ejendomsretten finder sted, og der ydes ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder eller licenser med hensyn til softwaren i henhold til ophavsret, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder eller anden intellektuel ejendomsret undtagen som udtrykkeligt fastsat i denne licens.

C. GARANTIER OG ANSVARSFRASKRIVELSE

 1. IFPI's leverandører har udviklet softwaren til at udføre de begrænsede funktioner, som er beskrevet i denne licens under disse vilkår for brug. IFPI samt IFPI’s nationale grupper og leverandører stiller ikke nogen garantier for softwaren, dens drift eller resultater, og softwaren leveres således, "SOM DEN ER OG FOREFINDES", og "MED ALLE FEJL OG MANGLER".
 2. ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER ANDRE VILKÅR (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) ER UDELUKKEDE I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET.
 3. I betragtning af, at softwaren leveres uden beregning, sker download, installation og brug af softwaren ud fra dit eget skøn og på din egen risiko. I betragtning af visse fildelingsprogrammers uforudsigelige funktionsmåde bør du altid sikkerhedskopiere alle vigtige programmer og filer på computeren, før du installerer softwaren.
 4. IFPI, IFPI's nationale grupper, deres leverandører af software eller andet eller støttende parter kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for skader, det være sig direkte, indirekte, tilfældige, særlige, straffende, følgeskader eller andre skader af nogen art (bortset fra i det omfang et sådant ansvar ikke kan kan udelukkes eller begrænses ved lov).
 5. Det er dit ansvar at overholde loven samt vilkårene i denne licens. Brugeren forpligter sig til at holde IFPI samt IFPI’s nationale grupper, leverandører og støttende parter skadesløse mod ethvert erstatningskrav samt skadeserstatning og omkostninger som følge deraf, der er fremsat af tredjemand på grund af eller som følge af brugerens overtrædelse af loven eller denne licens.

D. GENERELT

 1. Gældende lov. Brugeren accepterer med sin installation og brug af softwaren, at alle spørgsmål vedrørende softwaren og dens anvendelse udelukkende reguleres af lovgivningen i det land, hvor det autoriserede websted, hvorfra softwaren er downloadet, er placeret, uden hensyn til international privatret og de tilhørende retsprincipper. Brugeren underkaster sig den eksklusive personlige jurisdiktion og værneting ved domstolene i det pågældende land med hensyn til alle sådanne sager.
 2. Aftalens helhed. Denne licens, som ændres fra tid til anden, udgør hele forståelsen og aftalen mellem dig og IFPI (samt IFPI’s nationale grupper og leverandører) for så vidt angår aftalens genstand. Hvis nogen bestemmelse anses for at være ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve, påvirker eller forringer dette ikke de resterende bestemmelsers gyldighed, lovlighed og håndhævelse på nogen måde.
 3. Opsigelse. Denne licens forbliver gældende, medmindre den opsiges i overensstemmelse med betingelserne heri. Denne licens ophører automatisk i tilfælde af brugerens manglende overholdelse af dens betingelser eller efter meddelelse til brugeren om, at licensen opsiges. I tilfælde af opsigelse ophører alle licenser og tilladelser til at bruge softwaren, og du skal destruere alle kopier af softwaren i din besiddelse eller under din kontrol.