UMOWA LICENCYJNA

Dotycząca użytkowania programu Digital File Check

UWAGA: Digital File Check (zwany dalej ‘Oprogramowaniem’) jest udostępniany przez IFPI, lokalne stowarzyszenia IFPI oraz dostawców IFPI (zwanych dalej ‘Licencjodawcami’) na podstawie licencji. Przed przystąpieniem do użytkowania Oprogramowania prosimy o zapoznanie się z warunkami niniejszej licencji. Akceptując je, wyrażasz zgodę na to, że warunkiem korzystania z Oprogramowania jest przestrzeganie wszystkich punktów licencji wymienionych poniżej.

A. INFORMACJE O PROGRAMIE DIGITAL FILE CHECK

Oprogramowanie pomaga w wyszukiwaniu na komputerze oprogramowania do wymiany plików w sieciach peer-to-peer i sporządzaniu listy plików muzycznych, plików zawierających filmy, programy telewizyjne oraz innych plików wideo udostępnionych lub przechowywanych na komputerze użytkownika. Oprogramowanie daje możliwość usunięcia tych programów i plików.

 1. Oprogramowanie wyszukuje najbardziej popularne programy do wymiany plików w sieciach peer-to-peer. Nie ma jednakże gwarancji, że Oprogramowanie odnajdzie wszystkie programy służące do udostępniania plików, ponieważ na komputerze mogą być zainstalowane mniej znane albo później opracowane programy, bądź programy te mogą być ukryte w inny sposób.
 2. Oprogramowanie wyszukuje również pliki muzyczne i wideo w najbardziej popularnych formatach. Nie ma jednakże gwarancji, że Oprogramowanie odnajdzie wszystkie tego typu pliki, ponieważ pliki te mogą być przechowywane w innych formatach lub mieć zmienione nazwy albo być w taki sposób ukryte, że Oprogramowanie nie będzie w stanie ich odnaleźć.
 3. Oprogramowanie wskazuje, które pliki znajdujące się w "folderach udostępnionych" są używane przez oprogramowanie do wymiany plików. Pliki znajdujące się w tych folderach są na ogół udostępniane do rozpowszechniania i kopiowania przez inne osoby za pośrednictwem internetu.
 4. Oprogramowanie sporządza spis plików muzycznych, filmowych, zawierających programy telewizyjne oraz innego rodzaju wideo, znalezionych na komputerze użytkownika. Użytkownik musi sam ustalić, czy pliki te są uzyskane legalnie czy nielegalnie. Oprogramowanie nie sprawdza ani nie podaje informacji o źródle znalezionych plików. Może zajść potrzeba wyjaśnienia tej kwestii z osobami, które pobrały lub zainstalowały pliki.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie nielegalne działania lub materiały przechowywane na swoim komputerze lub w sieci. Oprogramowanie umożliwia przegląd sposobu użytkowania komputera, ale korzystanie z Oprogramowania nie oznacza zwolnienia od odpowiedzialności. Licencjodawcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności (karnej lub innej) w związku z korzystaniem przez użytkownika z komputera po zainstalowaniu i używaniu Oprogramowania, w tym odpowiedzialności związanej z istnieniem programów do wymiany plików i/lub plików, które nie zostały odnalezione przez Oprogramowanie. Oprogramowanie nie przekazuje nikomu żadnych informacji o użytkowniku, jego komputerze ani jego zawartości.

B. CO MOŻNA I CZEGO NIE MOŻNA ROBIĆ Z OPROGRAMOWANIEM

 1. Użytkownik ma przyznaną niewyłączną, ograniczoną i bezpłatną licencję na pobieranie, instalowanie i użytkowanie Oprogramowania na jednym lub większej liczbie komputerów zgodnie z warunkami niniejszej licencji.
 2. Oprogramowania można używać tylko na własny, niekomercyjny i osobisty użytek. Oprogramowanie nie jest przeznaczone do sprzedaży, dystrybucji lub jakiegokolwiek innego użytku w celu uzyskiwania bezpośrednio lub pośrednio korzyści ekonomicznych. Jakiekolwiek zastosowanie komercyjne musi podlegać oddzielnej licencji, której warunki zostaną uzgodnione z Licencjodawcą. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres info@ifpi.org.
 3. Wszelkie inne zastosowania są zabronione. Użytkownik nie jest upoważniony do przeprowadzenia jakiegokolwiek innego zwielokrotnienia Oprogramowania ani jego modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, tworzenia opracowań pochodnych, łączenia z innymi programami, sprzedaży, wypożyczenia, redystrybucji, przekazywania lub udostępniania Oprogramowania osobom trzecim.
 4. Niniejsze Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim. Oprogramowanie chronione jest lokalnym i międzynarodowym prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej i jakiekolwiek nieupoważnione użycie może spowodować naruszenie takich praw. Prawa użytkownika do użytkowania Oprogramowania są ustalone w niniejszej licencji. Oprogramowanie pozostaje własnością Licencjodawców. Licencja nie stanowi umowy sprzedaży, nie przenosi własności oprogramowania w żaden inny sposób ani nie przyznaje żadnych wyraźnych lub domniemanych praw i licencji dotyczących Oprogramowania na mocy jakiegokolwiek prawa autorskiego, patentowego, prawa znaków towarowych, tajemnicy handlowej lub innego prawa własności intelektualnej, za wyjątkiem praw wyraźnie określonych w niniejszej licencji.

C. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dostawcy IFPI opracowali Oprogramowanie wyłącznie jako pełniące ograniczone funkcje opisane w niniejszej licencji na niniejszych warunkach użytkowania. IFPI, lokalne stowarzyszenia IFPI i dostawcy IFPI nie udzielają żadnych innych gwarancji ani gwarancji dotyczących Oprogramowania, jego działania i skutków, a Oprogramowanie jest dostarczane „TAKIE, JAKIE JEST” i „ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI”.
 2. WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE LUB INNE WARUNKI (MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W STOPNIU NIESPRZECZNYM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
 3. Ponieważ Oprogramowanie jest bezpłatne, jego pobieranie, instalacja i użytkowanie dokonywane jest na własną odpowiedzialność i ryzyko. Ponieważ niemożliwe jest przewidzenie zachowania się niektórych programów do wymiany plików, przed zainstalowaniem Oprogramowania należy zawsze sporządzić kopię zapasową ważnych programów i plików znajdujących się na komputerze.
 4. W żadnym wypadku IFPI, lokalne stowarzyszenia IFPI i dostawcy Oprogramowania lub inni dostawcy IFPI, czy strony wspierające, nie odpowiadają przed użytkownikiem ani osobami trzecimi za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, umyślne, domniemane, następcze lub jakiegokolwiek inne szkody (z wyjątkiem stopnia, w jakim niemożliwe jest wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności przewidzianej prawem).
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa i warunków niniejszej licencji. Użytkownik zabezpieczy IFPI, lokalne stowarzyszenia IFPI, dostawców IFPI i strony wspierające i zwolni je z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń i żądań oraz kosztów i odszkodowań, wynikających z jakichkolwiek roszczeń, wysuniętych przez osoby trzecie lub powstałych wskutek lub w związku z naruszeniem prawa lub niniejszej licencji przez użytkownika.

D. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Obowiązujące prawo. Poprzez zainstalowanie i użytkowanie Oprogramowania użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie sprawy dotyczące Oprogramowania i jego użytkowania podlegały prawu obowiązującemu w kraju, w którym znajduje się strona internetowa, z której pobrano Oprogramowanie, niezależnie od możliwości konfliktu z prawem lokalnym użytkownika. Wszelkie takie sprawy będą rozstrzygane przez sądy mające siedzibę w tymże kraju, której to jurysdykcji użytkownik się niniejszym poddaje.
 2. Pełna umowa. Niniejsza licencja wraz z jej ewentualnymi późniejszymi zmianami zawiera pełne porozumienie i umowę pomiędzy użytkownikiem i IFPI (oraz lokalnymi stowarzyszeniami i dostawcami IFPI) w odniesieniu do jej przedmiotu. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia zostaną uznane za nieważne, nielegalne lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień.
 3. Wygaśnięcie. Niniejsza licencja obowiązuje do czasu jej rozwiązania zgodnie z jej warunkami. Niniejsza licencja automatycznie wygasa w przypadku niespełnienia przez użytkownika jej warunków lub powiadomieniu użytkownika o jej wygaśnięciu. Po wygaśnięciu licencji wygasają wszelkie prawa i upoważnienia do użytkowania Oprogramowania, a użytkownik zobowiązany jest usunąć wszystkie kopie Oprogramowania znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą.